Dansa Moviment Teràpia a Reus.


Què és la Dansa Moviment Teràpia (DMT)?

“La DMT és l’ús psicoterapèutic de la dansa i el moviment en un procés que té com a propòsit promoure la integració psicofísica de l’individu”. (Stanton Jones, 1992).

La DMT és una psicoteràpia basada en teories psicodinàmiques i pertany al grup de les Art Teràpies com la música, el drama o l’art teràpia.

Es centra en la connexió entre el moviment i l’emoció, i treballa amb el cos i el seu propi llenguatge: el moviment corporal pot provocar canvis en les esferes psicològiques i emocionals de la persona.

Es basa en quatre principis bàsics:

- El reconeixement del valor terapèutic de l’activitat expressiva i creativa.

- La relació cos-ment.

- El caràcter expressiu i comunicatiu del moviment.

- La relació terapèutica.

La DMT combina aspectes creatius i expressius per tal d’afavorir el procés psicoterapèutic i així assolir la integració física i psíquica de la persona, és a dir, establir una connexió entre les experiències emocionals, les corporals i les psíquiques.

S'empra el moviment per a conèixer i explorar noves formes de ser i de sentir, i per apropar-se a sentiments que no poden ser expressats verbalment.

No es dirigeix ni es recomana quines emocions s’han d’expressar, ni s'ensenya tècniques de dansa o com cal moure’s.

La DMT pot ser un suport important a aquelles persones que tenen dificultats per a expressar-se a nivell verbal, ja que a través del cos, el moviment, la música i la relació terapèutica, es poden trobar altres llenguatges i formes de comunicació. Aquest tipus de teràpia comença allà on les paraules s’han acabat, o on aquestes mai han arribat a estar.

El terapeuta interpreta el moviment i la manera a través de la qual la persona s’expressa, mitjançant les seves qualitats en el ritme, espai, pes, temps i fluir, a més de tenir en compte el contingut simbòlic latent en cada gest i moviment.

 

 
 
 

L'Art al servei de la persona i la seva salut.

 

Els seus objectius principals són:

- Unir els aspectes psicològics i físics de l’experiència emocional  a través del moviment.

- Prestar atenció als aspectes creatius de l’inconscient, com a símbol de les emocions expressades a través del moviment.

- Connectar moviments i imatges.

- Emprar la creativitat per a potenciar la salut psicològica.

- Fer conscient el contingut de l’inconscient i integrar-lo en la consciència.


Es dirigeix a adults, nens i adolescents que:

- Vulguin aprofundir en el seu coneixement i creixement personal.

- Necessitin superar algun tipus de dificultat emocional, psicològica o física.

- Pateixin algun tipus de trastorn mental, sensorial, emocional o motriu.


Les sessions poden ser individuals o grupals.

 

 


 


 


Olga Villena Fresquet

977 34 33 00 / 661 526 326

olga@nouespiral.org